Thursday, October 21, 2010

Tugas Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat 30 Allah SWT telah menyebut mengenai penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi, seperti berikut: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

Dalam kitabnya Tafhim al-Qur'an (The Meaning of the Qur'an), Sayyid Abul Ala Maududi telah menerangkan definisi khalifah, seperti berikut:

Khalifah: one who exercises the delegated powers on behalf of another as his vicegerent. Khalifah thus is not the master, but deputy of the Master; his powers are not his own but delegated to him by the real Master. He has, therefore. no right to have his own will but he is there to fulfil the will of the delegating Authority. It would be dishonesty and treason, if he assumed sovereign powers, or used them according to his own whim, or if he acknowledged another as his sovereign and submitted to his will.

Terjemahannya: 

Khalifah: khalifah ialah orang yang melaksanakan kuasa yang perturunkan oleh pihak lain. Khalifah sehingga tidak menjadi tuan, tetapi hanya wakil dari tuan; kuasanya itu tidak sendiri melainkan didelegasikan kepadanya oleh tuan sebenar. Oleh itu. seseorang khalifah tidak berhak untuk memiliki kehendaknya sendiri tetapi mesti memenuhi niat Pihak Berkuasa mendelegasikannya. Sekiranya khalifah menganggapnya mempunyai kuasa mutlak, atau digunakannya sesuai dengan kehendak sendiri, atau jika dia mengakui pihak lain sebagai kuasa dan menyerahkan kemahuannya kepada pihak itu akan dianggap ketidakjujuran dan pengkhianatan.

Ulasan: Kedudukan manusia sebagai khalifah hanyalah sebagai wakil Allah untuk melaksanakan segala perintah/kehendak Allah sewaktu hidup di muka bumi. Ertinya sentiasa melaksanakan peraturan Allah bukan melaksanakan peraturan buatan sendiri. Amat tidak wajar kita hidup di bumi ini tetapi bersungguh-sungguh melaksanakan peraturan buatan sendiri bahkan tidak mengendahkan peraturan Allah atau menghinanya.  Sebagai perumpamaan, duta negara (ambassador) di sesebuah negara lain, sekiranya tidak mengikut peraturan negaranya dan mengagung-agungkan peraturan negara lain, sudah tentu di kenakan disiplin oleh negaranya. Jom kita menjadi khalifah Allah yang baik yang sentiasa melaksanakan peraturan Allah.

Rujukan: 
Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
Surah Al Baqarah (The Cow) (2: 30), Footnote No. 38. http://www.englishtafsir.com/Quran/2/index.htmlNo comments: